کمیته توانمند سازی و ارتقای اساتید
تاریخ بازنگری این صفحه: تیر 1396

                                               

کمیته توانمند سازی و ارتقای اساتید 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

یکی از اهداف اولیه تاسیس و پشتیبانی از فعالیت مراکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی ، شناخت و اشاعه  دانش تخصصی در زمینه آموزش آشنا کردن مدیران آموزشی و اعضای هیئت علمی با مبانی نظری علم آموزش بود . بدین لحاظ یکی از مهمترین امور جاری در فعالیتهای مراکز مطالعات در سطح دانشگاه های کشور ، اقداماتی در راستای آموزش اعضای هیئت علمی و مدیران در قالب کارگاه های آموزش پزشکی در زمینه های برنامه ریزی آموزشی ، آشنایی با شیوه های تدریس ، آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی و ... و نیز طراحی و انتشار جزوات ، بولتن ها ، کتب یا مجموعه های نرم افزاری در این زمینه بوده است .

مرکز مطالعات و توسعه آموزش آموزش علوم پزشکی دانشگاه در این زمینه طی سال های تاسیس تاکنون تلاش نموده است با برگزاری برنامه ها مختلف آموزشی در این زمینه راهگشای اعضای هیئت علمی در جهت رفع مشکلات و نواقص آموزشی در حوزه های مختلف و نیز آشنایی و توانمند نمودن  اساتید برای ایفای نقش شان به عنوان یک مدرس متخصص در آموزش علوم نظری ، علمی و بالینی متناسب با واقعیات و انتظارات هزاره سوم باشد .

اقدامات انجام گرفته در این کمیته تا کنون مشتمل بر برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی ، انتشار دوره ای بولتن مرکز مطالعات ، جلب همکاری اعضای هیئت علمی در کمیته ها و به ویژه در برگزاری کارگاه ها، حمایت از اساتید جهت شرکت در سمینارها و همایش ها، تدارک تیم های آموزشی و اعزام اساتید در دوره های مختلف آموزشی پزشکی بوده است که توسط واحدهای ستادی معاونت آموزشی وزارتخانه یا سایر دانشگاه ها برگزار شده اند.


مسئول کمیته :   آقای دکتر رامین سرچمی                                                                                         

دکتری مدیریت آموزش عالی
استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
پست الکترونیکی: rsarchami@qums.ac.ir

رزومه دکتر رامین سرجمی


 کارشناس کمیته:  خانم مریم رحمنی                                                                                               

کارشناس بهداشت محیط                  
پست الکترونیکی: edc@qums.ac.ir  

 شماره تماس داخلی: 2503    33336001-028   مستقیم: 02833340153


  شرح وظایف    


فرایندها


        

فلوچارت برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید دانشگاهمحتوای آموزشی کارگاه های برگزارشده


عناوین کارگاه های برگزارشده

 

 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir