کمیته دانش پژوهی

تاریخ بازبینی این صفحه:  آذر 1396 
 

معرفی کمیته دانش پژوهی

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آن‌ها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است.

از آن‌جا که فعالیت‌های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده‌ای از عملکرد اعضای هیأت علمی را تشکیل می‌دهد ضروری است تا کوشش‌های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود.

در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب دی ماه 95 فرایند ارائه و ارزشیابی فعالیت‌های موضوع بند 6 ماده 2 (فعالیت‌های آموزشی) اعضای هیأت علمی می‌باشد به شرح ذیل تعریف شده است:

1.  لازم است فرد متقاضی مستندات و مدارک لازم در خصوص فعالیتهای مورد نظر را در سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی به آدرس (http”//meded.behdasht.gov.ir) ثبت نماید.

2. مستندات ارائه شده در بخش فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی باید علاوه بر اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت فعالیت انجام شده دارای شواهدی دال بر سطوح مختلف جامعه آموزشی علوم پزشکی در خصوص گزارش نتایج آن فعالیت باشد.

3. فعالیتی می تواند وارد فرایند داوری شود که حائز تمام شرایط زیر باشد:

الف- مرتبط با حوزه آموزش یکی از رده های فراگیران علوم پزشکی (دانشجویان، دستیاران، آموزش مداوم جامعه پزشکی) یا اعضای هیأت علمی باشد.

ب- در عمل به اقدامی برای بهبود کیفیت آموزش منجر شده باشد.

ج- باید به اندازه کافی در آموزش دانشگاه استقرار کافی پیدا کرده باشد:

د- فعالیتهایی که اجرای مستمر دارند حداقل باید به مدت شش ماه ادامه یافته یا محصول آن حداقل به مدت شش ماه مورد استفاده قرار گرفته باشد.

ذ- اگر جنس فعالیت، به صورت تدوین برنامه یا سند سیاستگذاری یا آیین نامه و دستورالعمل است که یک بار انجام می شود اما بعد از تصویب، تاثیر مستمر خواهد داشت، باید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

4. پس از اطمینان در خصوص احراز شرایط ورود به داوری، بررسی وجود معیارهای شش گانه دانش پژوهی آموزشی (GLASSICK) به شرح ذیل توسط کمیته دانشگاهی دانش پژوهی انجام می شود:

1. اهداف مشخص

2. آماده سازی کافی

3. استفاده از روشهای مناسب

4. ارائه نتایج مهم

5. معرفی مؤثر برنامه

6. برخورد نقادانه

وجود 4 معیار اول، شرط لازم برای کسب امتیاز از هر یک از فعالیتهای مندرج در بند ششم ماده 2 آئین نامه ارتقا است که در این صورت فعالیت دانشورانه (Scholarly Education) محسوب می شود. در صورت تحقق تمامی 6 معیار گلاسیک در یک فعالیت، آن فعالیت مصداق دانش پژوهی آموزشی (Educational Scholarship) است و امتیاز آن می تواند در ماده 3 (حداکثر تا پنجاه درصد امتیاز لازم اعم از شرطی و غیرشرطی) لحاظ شود.

5. کمیته دانشگاهی دانش پژوهی می تواند نوآوری فعالیتهای صورت گرفته را حداکثر تا سطح دانشگاه تعیین نماید.

6. برای کسب امتیاز دانش پژوهی برای "تولید وسایل آموزشی"، "تولید لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی" و سایر موارد در بخش یادگیری الکترونیک، تایید کمیته کشوری دانش پژوهی مبنی بر نوآوری فعالیت در سطح کشوری ضروری است.

                                                   


 

وظایف این کمیته

1- مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه‌ی بازخورد و صدور گواهی مربوط به فعالیت‌ های دانش پژوهی
2- ارائه‌ ی مشاوره و راهنمایی به اعضای محترم هیات علمی جهت انجام و ارائه‌ی صحیح فعالیت‌های نوآورانه آموزش پزشکی
3- اشاعه‌ ی فعالیت‌های دانش پژوهی از طریق برگزاری کارگاه ‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی

 


 

مسئول کمیته: خانم دکتر سونیا اویسی                                   

متخصص بهداشت مادر و کودک، استادیار،

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 

پست الکترونیکی: soveisi@razi.tums.ac.ir
تلفن:02833340153
داخلی:2502

 

کارشناس کمیته: خانم نسیم شاه قبادیان                           

کارشناس بهداشت محیط                                                      

پست الکترونیکی:edc@qums.ac.ir

تلفن:02833340153
داخلی:2533

 

 

 

-آیین نامه دانش پژوهی

- فرم بررسی طرح‌های دانش پژوهی از نظر معیارهای گلاسیک

- پروپوزال دانش پژوهی

- فرم داوری پروپوزال دانش پژوهی

-نمونه طرح‌های مصوب دانش پژوهی

- فلوچارت مربوط به فعالیت‌های دانش پژوهی

- راهنمای نحوه ارائه مستندات مربوط به فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی
-شیوه نامه انجام فعالیت های دانش پژوهی