لیست دانشگاه های علوم پزشکی

لیست دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

http://ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.com/

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)

http://www.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (تهران)

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی (تهران)

 http://behzisty.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)

http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاهعلوم پزشکی لرستان (خرم آباد)

 http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/sabzsmse.htm

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.golestangums.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir/