امور اداری
رییس امور اداری : آقای مصطفی نصیری-کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
شماره تلفن :33555054-028
داخلی :211

سوابق کاری :

-25سال سابقه در واحدهای اداری و کارگزینی ، دبیرخانه و امور اداری