کارگزینی و تدارکات

مسئول کارگزینی  
: جلال عباسپور (کارشناس مدیریت بازرگانی)

تلفن : 33555054-028
داخلی : 220

اهم شرح وظایف :

صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، ماموریت و مرخصی و...  
مسئول تدارکات و مسئول امور قراردادها : جلال عباسپور (کارشناس مدیریت بازرگانی)
تلفن : 33555054-028
داخلی : 220
شرح وظایف :
خرید کلیه وسایل و لوازم برای بیمارستان و تهیه و تنظیم سند مربوطه و...