امور مالی
نام و نام خانوادگی رییس حسابداری : ذکریا نصیری اوانکی - کارشناس حسابداری
سابقه کاری :
 27 سال سابقه فعالیت در واحد مالی و 14 سال سابقه مدیریتی مالی
شماره داخلی:212        33555054-028

ایمیل: hospital.bahman@yahoo.com
چکیده شرح وظایف :
1- صورت‌های مالی واحد از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها براساس آئین‌نامه، مقررات حاکم بر   تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی
2- اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی واحد طبق مقررات حاکم بر واحدهای مستقل ، مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و دیگر قوانین مرتبط
3- نگهداری، تحویل و تحول وجوه نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمد‌های واحد
4- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی‌های واحد
5- اطلاع و کنترل تفویض اختیارات مسئولین واحد جهت امضاءهای مجاز
6- اجرای نظام نوین مالی براساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع
7- پیگیری و به روز رسانی مانده حسابهای سنواتی واحد
     کارمند امور مالی(حسابدار):
فاطمه آریافر (کارشناس حسابداری ) ، گلچین ملکی (کارشناس حسابداری)
تلفن : 02833555054
داخلی :209

مسئول واحد پذیرش و ترخیص : علی کلهر – سابقه کاری : 10سال
تلفن : 02833555054- داخلی 223

ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com

متصدی ترخیص : حسین طالبی 
تلفن : 02833555054- داخلی 237
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com