فرم نظرسنجی الکترونیکی طرح تحول نظام سلامت
فرم نظرسنجی الکترونیکی
فرم نظرسنجی الکترونیکی
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
آدرس ایمیل
* نظر شما در خصوص کاهش میزان پرداختی ( 10 درصد ) بیماران بستری در بیمارستان های دولتی
* نظر شما در خصوص برنامه ترویج زایمان طبیعی
* نظر شما در خصوص ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های دولتی
* نظر شما در خصوص حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
* نظر شما در خصوص حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های دولتی
* نظر شما در خصوص ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های دولتی
 
امتیاز دهی