امور بهورزی
                                 واحد امور بهورزی
نام ونام خانوادگی : خانم نرگس شمس
سمت :کارشناس مسئول
تحصیلات : کارشناس
نام ونام خانوادگی : خانم نیره افشار
سمت :کارشناس واحد
تحصیلات : کارشناس
شرح وظایف: 
آدرس پستی : بوئین زهرا- بلوار شهید بهشتی
تلفن تماس : (34229420)(28)(98+)
فکس : (34224684)(28)(98+)
پست الکترونیک : It_bz@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی