درمانگاه چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مریم اکبری متخصص چشم یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 محمد حسین خسروی شنبه - سه شنبه - چهارشنبه
3
4
5
6