درمانگاه ریه
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مهدی فرض مهدی فوق تخصص ریه یکشنبه - سه شنبه
2 مریم قرائتی فوق تخصص ریه یکشنبه
3
4
5
6