متون عمومي


واحد توسعه تحقیقات بالینی ولایت در سال 1392 در راستای
توسعه تحقیقات بالینی ، شورای پژوهشی بیمارستان و استفاده از ظرفیت های

بالقوه اعضا هئیت علمی در بیمارستان آموزشی-درمانی
ولایت وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی گردید و تحت سرپرستی

جناب آقای دکتر علی اکبر حاجی آقامحمدی می باشد.