درمانگاه ارولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علی اکبر کرمی متخصص ارولوژی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 سهراب صالحی متخصص ارولوژی یکشنبه
3
4
5
6