درمانگاه ارولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علی اکبر کرمی متخصص ارولوژی دوشنبه
2 امیر سعید حشمت دهکردی متخصص ارولوژی سه شنبه
3
4
5
6