درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 رضا هدایت یعقوبی متخصص داخلی سه شنبه
2
3
4
5
6