درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سعیده پورمحمد متخصص داخلی دوشنبه - چهارشنبه
2 سمانه پرورش متخصص داخلی شنبه - یکشنبه
3
4
5
6