درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 رضا هدایت یعقوبی متخصص داخلی سه شنبه - پنجشنبه
2 سمانه پرورش متخصص داخلی شنبه - یکشنبه
3 سعیده پورمحمد متخصص داخلی دوشنبه - چهارشنبه
4
5
6