درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 محمد حاجی آبادی متخصص قلب یکشنبه
2 سیده سمانه احمدی متخصص قلب شنبه - چهارشنبه
3 مریم کشاورز هدایتی متخصص قلب دوشنبه - سه شنبه
4
5
6