متون عمومي


 

ردیف

 
نام دکتر تخصص دکتر نام کلینیک
1
علیرضا محمدزاده
 
فوق تخصص جراحی توراکس  کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
2
داود محمدی
 
فوق تخصص توراکس کلینیک شماره 3 (ولایت)
3
زهرا فراهانی نیک
 
متخصص جراحی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 3 (ولایت)
4
علی طارمیها
 
متخصص جراحی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
5
محمد صدرا نظری
 
متخصص جراحی کلینیک شماره 3 (ولایت)
6

 
7