قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر کلینیک
1 سید سعید فرزام فوق تخصص جراحی قلب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 علی چنگیزی فوق تخصص جراحی قلب کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
4 شادی فقیهی متخصص قلب / فلوشیپ اکو کلینیک شماره 1 (بوعلی)
5 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو کلینیک شماره 1 (بوعلی)
6 سید عیسی هاشمی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 2 (هلال احمر)
7 محمد حاجی آبادی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 3 (ولایت)
8 سیده سمانه احمدی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 3 (ولایت)
9 مریم کشاورز هدایتی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 3 (ولایت)
10 طیبه بستانی املشی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 5 (رجایی)
11 علیرضا جلیل زاده خوئی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 7 (الوند)
12 مژگان باقری متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 8 (آبیک)
13 فاطمه رحمانی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 9 (شفاء)
14 زهرا علیزاده متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 9 (شفاء)
15 سید عیسی هاشمی متخصص قلب و عروق کلینیک شماره 1 (بوعلی)
کلینیک شماره 2 (هلال احمر)