مغز و اعصاب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر کلینیک
1 رقیه مهردل متخصص مغز و اعصاب کلینیک بوعلی
کلینیک محمدزاده
2 رضا گرجی متخصص مغز و اعصاب کلینیک بوعلی
کلینیک محمدزاده
کلینیک ولایت
3 حسین مژدهی پناه متخصص مغز و اعصاب کلینیک بوعلی
4 شعیب نعیمیان متخصص مغز و اعصاب کلینیک بوعلی
5 سپیده پای بست متخصص مغز و اعصاب کلینیک بوعلی
کلینیک ولایت
6 مسلم جابریان همدانی متخصص مغز و اعصاب کلینیک شهید رجایی
7 الهام نادری متخصص مغز و اعصاب کلینیک شفا
8
9
10
11
12
13
14
15