پزشکان عفونی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 بهزاد بیژنی متخصص عفونی کلینیک بوعلی
2 عباس علامی متخصص عفونی کلینیک بوعلی
3 حمید رضا نجاری متخصص عفونی کلینیک بوعلی
4 علیرضا نیکو نژاد متخصص عفونی کلینیک محمدزاده
5 ثابت نعمت زاده متخصص عفونی کلینیک ولایت
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15