طب فیزیکی و توانبخش
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 شهاب باقری متخصص طب فیزیک و توانبخشی کلینیک محمدزاده
2 سید حسن نیک نژاد حسینی متخصص طب فیزیک و توانبخشی کلینیک شهید رجایی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15