واحدهای ستادی
16 واحد زیر مجموعه ستاد مرکز بهداشت شهید بلندیان می باشد که وظیفه نظارت و جمع بندی اطلاعات رسیده از مراکز محیطی یا تابعه و ارسال اطلاعات به سایت های مربوطه وزارت بهداشت یا معاونت بهداشتی را بعهده دارند.

گسترش    
   
     
 آمار

امور اداری    

 
 امورمالی

آموزش و ارتقای سلامت 

 

  بهداشت خانواده

 

بهداشت محیط 

 

بهداشت حرفه ای

 


سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس 

 
 بهداشت دهان و دندان

سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد 

 


تغذیه 

      

اموردارویی  

  
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

آزمایشگاه


 
مرکز آموزش و بازآموزی بهورزان و
برنامه های سلامت