متون عمومي

دکتر سپیده حاجیان
سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی ولایت 
استادیار بیماری های کلیوی
فوق تخصص بیماری های کلیوی
رزومه  CV
Email: s.hajian@qums.ac.ir
شماره تماس: 028-33790620
آدرس: بیمارستان ولایت- گروه داخلی