متون عمومي

دکتر علی اکبر حاجی آقا محمدی
سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی ولایت 
دانشیار بیماریهای گوارش
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
رزومه  CV
Email: ahmohammadi@qums.ac.ir
شماره تماس: 028-33790620
آدرس: بیمارستان ولایت- گروه داخلی