درمانگاه نفرولوژی (کلیه)
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6