درمانگاه نفرولوژی (کلیه)
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
2 حسین بلوری جیرنده فوق تخصص کلیه کودکان شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
3
4
5
6