درمانگاه گوش و حلق و بینی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدیس اصفهانی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن دوشنبه - چهارشنبه
2 سیما منتظر لطف الهی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن شنبه - دوشنبه
3
4
5
6