متون عمومي
مشاوران واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت
 
روز و ساعت حضور در واحد نوع فعالیت مدرک تحصیلی                          نام مشاور
شنبه  دو شنبه
8 الی 13
مشاور مقاله‌نویسی کارشناسی ارشد
آمار زیستی
خانم سمیه احمدی گورجی
مشاور آمار
مشاور  Submitو پیگیری چاپ مقالات
تمام روزهای هفته
7:30 الی 14:15

مشاور مقاله‌نویسی
کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی خانم بهاره کشاورزی
مشاوره پروپوزال نویسی
مشاور  Submitو پیگیری چاپ مقالات
مشاور جستجوی منابع الکترونیکی
 
مشاور ثبت کارآزمایی بالینی در IRCT
ویرایش پروپوزال‌ها و تشکیل صورت جلسه جهت تصویب در مرکز