متون عمومي
 
مسئول مرکز:  آقای دکتر علی‌اکبر حاج آقا محمدی
فوق تخصص گوارش
 
مشاوران واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت
 وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
روز و ساعت حضور در واحد نوع فعالیت مدرک تحصیلی                          نام مشاور
شنبه سه شنبه
8 الی 13
مشاور مقاله‌نویسی کارشناسی ارشد
آمار زیستی
خانم سمیه احمدی گورجی
مشاور آمار
مشاور جستجوی منابع الکترونیکی
مشاور  Submitو پیگیری چاپ مقالات
تمام روزهای هفته
7:30 الی 14:15
مشاور مقاله‌نویسی کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی خانم بهاره کشاورزی
مشاوره پروپوزال نویسی
مشاور  Submitو پیگیری چاپ مقالات
مشاور جستجوی منابع الکترونیکی
 
مشاور ثبت کارآزمایی بالینی در IRCT
ویرایش پروپوزال‌ها و تشکیل صورت جلسه جهت تصویب در مرکز