لیست و برنامه روانشناسی
 مسئول واحد روانشناسی : محمد ابراهیم ساریچلو (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )
تلفن : 33555054-028
داخلی : 254

 
خدمات زیر در واحد روان‌شناسی و MMT بیمارستان 22 بهمن ارائه می‌شود:
انجام تست‌های شخصیت(MMPI, MCMI, TAT, Rorscharch,  و...)
انجام تست‌های هوش (WAIS-IV, WISC-IV, WPPSI و ...)
انجام مشاوره در زمینه‌های خانواده، ازدواج و آزمون‌های قبل از ازدواج
برگزاری کلاس‌های آموزش خانواده برای خانواده‌های بیماران بخش
برگزاری جلسات گروهی
انجام روان‌درمانی در زمینه‌های اختلالات روانی(افسردگی، اختلالات اضطرابی و سوءمصرف مواد)و....
 
برنامه حضور روانشناسان در بخش­های سرپایی مرکز آموزشی- درمانی 22 بهمن
       روز 
واحد          
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
درمانگاه
روانشناسی
آقای صادقی
خانم رهبریان
خانم یعقوبی
آقای صادقی
خانم یعقوبی
آقای صادقی
خانم یعقوبی
خانم حسن پور
خانم رهبریان
خانم یعقوبی
خانم یعقوبی
آقای صادقی
خانم رهبریان
خانم یعقوبی
خانم حسن پور
آقای صادقی
MMT خانم حسن پور خانم رهبریان خانم رهبریان آقای صادقی خانم حسن پور خانم رهبریان
توضیح:ساعت حضور دردرمانگاه روانشناسی در مورد همکارانی که طبق برنامه باید در بخش­های بستری حضور داشته باشند بعداز ساعات حضور در بخش خواهد بود( بعداز ساعت 10).
 
برنامه حضور روانشناسان در بخش­­های بستری مرکز آموزشی- درمانی 22 بهمن
       روز 
بخش          
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
بستری مردان آقای صادقی
 
خانم یعقوبی آقای صادقی
 
خانم رهبریان خانم یعقوبی آقای صادقی
بستری زنان خانم یعقوبی
خانم رهبریان
آقای صادقی خانم یعقوبی
خانم حسن پور
خانم یعقوبی آقای صادقی خانم حسن پور
خانم یعقوبی
 
توضیح:ساعت حضور همکاران محترم در بخش­های بستری از ساعت 8 الی 10خواهد بود .