راهنمای ارائه خدمت


 
شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد آموزش سلامت

 
شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد بهداشت خانواده 

 
شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد تغذیه

 
شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد مدارس

 شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد امور بهورزی

 
شناسنامه خدمات ارائه شده در واحد بهداشت حرفه ای


بررسی و پاسخ گویی حداکثر تا 72 ساعت پس از رویت به صورت تماس تلفی می باشد 
در صورت عدم پاسخ گویی با شماره تماس 34222229 تماس حاصل فرمایید.


تلفن های تماس : 02834222229  و 02834221660

نمابر : 028334224684

پست الکترونیک (شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا)  : 
bz_hc@qums.ac.ir

پست الکترونیک (مدیر سایت)  :   It_bz@qums.ac.ir

فرم الکترونیک ارتباط با مدیر شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا 

آدرس: بوئین زهرا - بلوار شهید بهشتی -شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا-
 
کد پستی :