ارتباط با مدیران
نام و نام خانوادگی : آقای دکتر پیمان قجربیگی
سمت : معاون غذا و دارو
پست الکترونیک:pqajarbeygi@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
ارتباط با معاون (انتقادات و پیشنهادات)
درخواست ملاقات با معاون
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده
 
نام و نام خانوادگی : آقای دکتر امید کارآگاه
سمت : مدیر اداره نظارت بر دارو و مخدر
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده
 
نام و نام خانوادگی : آقای هدایت آزادروش
سمت : مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده
 
    نام و نام خانوادگی : آقای دکتر عباس طالبیان
سمت : مدیر اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
پست الکترونیک:drugandfood@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33689107-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده
 
نام و نام خانوادگی : آقای سجاد بحری
سمت : مدیر مالی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33689950-33686402-028
 
نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علی صادقی نیارکی
سمت : مدیر آزمایشگاه کنترل
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33677172-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده
 
نام و نام خانوادگی : آقای محمد پیرمردوند چگینی
سمت : مدیر امور عمومی و اداری
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33687113-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات با مدیر
 
نام و نام خانوادگی : خانم مهندس طاهره دینکانی
سمت : رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی
پست الکترونیک:FDD_BME@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33663834-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده