متون عمومي
                                                                 شرح وظایف واحد ریاست

شرح وظایف ریاست:
1- تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان بیمارستان بصورت شفاف و واضح
2- کسب اطمینان از انطباق عملکردبیمارستان با قوانین و مقررات و استانداردهای نهادهی ناظر وسیاست گذار
3- کسب اطمینان از اجرای اقدامات برنامه ریزی شده در چهت پیشگیری و ارتقای سلامت در چهار حیطه
الف: گیرندگان خدمت ب:کارکنان   ج: محیط بیمارستان   د: جامعه از طریق مشارکت با مسئولان ارشد
4- نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان
5- حضور مستمر و پایدار در کمیته های بیمارستان و پیشگیری مصوبات آن
6- ایجاد روحیه کاری و تلاش گروهی در بیمارستان

فايلها
شرح وظايف رياست.docx 14.026 KB