متون عمومي

                                              شرح وظایف اسناد پزشکی

1-    رسیدگی فنی و قیمت گذاری پرونده ها قبل از ترخیص بیمار
2-    تحویل پرونده ها از واحد ترخیص و رسیدگی مجدد و نهایی جهت تحویل به نمایندگان بیمه
3-    گرفتن صورتحساب و ریز خدمات برای هر پرونده
4-    آماده سازی پرونده های ترخیص شده جهت تحویل به نمایندگان بیمه
5-    تعامل با نمایندگان بیمه در جهت رفع اشکالات احتمالی
6-    تنظیم اسنادبستری و سرپایی به تفکیک هربیمه و صندوق و تحویل آن ها به سازمان های بیمه گر
7-    محاسبه کارانه پزشکان پس از بسته شدن قطعی حساب بیماران و تحویل به امور مالی
8-    رؤیت کسورات بیمه و اقدام در جهت رفع آن ها
9-    دریافت لست تعرفه های درمانی (بستری-سرپایی) و اعمال قیمت ها در HIS
10-ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان های بیمه گر به واحدها و بخش های مرتبط
11-برگزاری کمیته اسنادپزشکی در راستای رفع مشکلات و کاهش کسورات بیمه ای
12-تنظیم اسناد حوادث ترافیکی جهت ارائه به معاونت درمان
13-استخراج آمارهای مورد نیاز برخی واحدها در صورت نیاز


فايلها
شرح وظايف اسناد_زشكي.docx 12.355 KB