متون عمومي
                                                                    شرح وظایف واحد ترخیص
شرح وظایف واحد ترخیص:
1-    دریافت مدارک بیمه جهت ترخیص بیماران دارای دفترچه بیمه
2-    واریز وجوه دریافتی از بیماران به شعبه بانک رفاه
3-    ضمیمه کردن فیش های واریزی بیماران به پرونده ها
4-    آماده سازی پرونده ها پس از ترخیص جهت تحویل به واحد اسناد پزشکی
5-    استخراج آمار ارتقاء ویزیت پزشکان
6-    تحویل پرونده ها به واحد مدارک پزشکی پس از ارسال به بیمه ها
7-    مرتب سازی مدارک پرونده های تصادفی جهت تحویل به اسنادپزشکی

فايلها
شرح وظايف ترخيص.docx 11.632 KB