متون عمومي
                                                       مدارک جهت ترخیص بیمار

جواب: با توجه به نوع دفترچه بیمه و شرایط مدارک زیر جهت ترخیص مورد نیاز است:
نوع دفترچه
مدارک مورد نیاز
 
 
 
تامین اجتماعی
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه- دستور بستری نوشته شده در دوبرگه دفترچه
نکته:
1-    دفترچه بیماران بالای 2سال حتماً می بایست عکسدار باشد.
2-    بیمارانی که در محل کار دچار حادثه می گردند علاوه بر مدارک فوق می بایست گزارش حادثه که در شعبه تامین اجتماعی شماره گذاری شده باشد مورد نیاز است.
3-    فرزندان اناث بالای 15 سال که بیمه شده پدر می باشند در صورت مجرد بودن مورد قبول می باشد و علاوه بر مدارک فوق اصل شناسنامه به همراه کپی صفحه اول و دوم مورد نیاز می باشد.
4-    فرزندان ذکور بالای 22 سال تمام در صورت دانشجو بودن می توانند از بیمه پدر استفاده نمایند و علاوه بر مدارک فوق می بایست کپی کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نمایند.
 
کارمندی
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه
برای فرزندان اناث بالای 15 سال در صورت مجرد بودن اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مورد نیاز می باشد.
 
سایر اقشار
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه
برای فرزندان اناث بالای 15 سال در صورت مجرد بودن اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مورد نیاز می باشد.
نکته:
1-    برای بیماران زیر 2 سال علاوه بر مدارک فوق کپی دفترچه یا شناسنامه پدر یا مادر بیمار مورد نیاز است.
2-    دفترچه بیمه بیماران بالای دوسال حتماً باید عکسدار باشد.
 
ایرانیان
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه
برای فرزندان اناث بالای 15 سال در صورت مجرد بودن اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مورد نیاز می باشد.
نکته:
1-    برای بیماران زیر 2 سال علاوه بر مدارک فوق کپی دفترچه یا شناسنامه پدر یا مادر بیمار مورد نیاز است.
2-    دفترچه بیمه بیماران بالای دوسال حتماً باید عکسدار باشد.
 
سلامت همگانی
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه
برای فرزندان اناث بالای 15 سال در صورت مجرد بودن اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مورد نیاز می باشد.
نکته:
1-    برای بیماران زیر 2 سال علاوه بر مدارک فوق کپی دفترچه یا شناسنامه پدر یا مادر بیمار مورد نیاز است.
2-    دفترچه بیمه بیماران بالای دوسال حتماً باید عکسدار باشد.
روستائی
کپی دفترچه بیمه-تائیدیه نماینده بیمه
برای فرزندان اناث بالای 15 سال در صورت مجرد بودن اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مورد نیاز می باشد.
نکته:
1-    برای بیماران زیر7 سال علاوه بر مدارک فوق در صورت عکسدار نبودن دفترچه، کپی دفترچه یا شناسنامه پدر یا مادر بیمار مورد نیاز است.
2-    دفترچه بیمه بیماران بالای 7سال حتماً باید عکسدار باشد.
نیروهای مسلح
کپی دفترچه بیمه – تائیدیه نماینده بیمه


فايلها
مدارك جهت ترخيص بيماران.docx 18.072 KB