متون عمومي
                                                      شرح وظایف واحد مدارک پزشکی

شرح وظایف مدارک پزشکی و آمار
رشته شغلی :مسئول پذیرش و مدارک پزشکی
تعریف:
این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی به انجام امور مربوط به پذیرش بیماران و تهیه و تنظیم اطلاعات آماری از دفاتر و مدارک تنظیمی ،کد گذاری و اندکس اعمال جراحی ،اصلاح فرم های مدارک پزشکی و تکمیل و نگهداری پرونده های بیمارستان می پردازندو یا ممکن است به عنوان کاردان یا کارشناس در این رشته فعالیت داشته باشند.
وظایف و مسئولیتها:
·    ثبت مشخصات و نشانی بیمار روی کارت ها یا فرم های مخصوص به منظور تشکیل پرونده و ضبط اوراق مورد لزوم در پروندهو ثبت کد مربوط بر روی آن
·        ثبت مشخصات آورنده یا اعزام کننده بیمار و اخذ رضایت نامه جهت معالجه یا اعمال جراحی
·        تنظیم کارت شناسایی و ثبت مشخصات و شماره بایگانی روی آن به منظور تسلیم به بیمار یا همراه وی
·    تهیه و تنظیم آمار روزانه،ماهانه،و سالانهاز تعدادبیماران بستری و مرخض شده ودرگذشتگان بیمارستان و تجربه و تحلیل آنها (احتساب درصد اشغال تخت و غیره)
·        تهیه آمار مراجعین به درمانگاه ،سرویس های رادیولوژی،داروخانه،آزمایشگاه و سایر واحدها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات داده شده.
·        انجام امور بایگانی پرونده هابر اساس تعیین شده
·        کد گذاری تمامی بیماریها و تهیه اندکس بیماریها برابرروش های معمول یا براساس طبقه بندی بین المللی
·        ثبت تمای پروندهای کد گذاری شده در سیستم HIS
·        بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ،روش کار ،وسایل ،جا و مکان مدارک پزشکی

فايلها
_____ص _ê___د_î__ _à_»_د___ر _______ر_î _ê _ت_à_د__.docx 12.909 KB