متون عمومي
                                                       

شرح وظایف کارشناس اتاق عمل با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد.


1- دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2-اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل
( شامل: ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ سیالتیک و ...) و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول مافوق
3-اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به
مسئول مافوق
4-آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیری آنها
5- کنترل اطاق عمل از نظر نور کافی، سیستم بر ق رسانی، درجه حرارت، رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و

6- آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
7- کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کا مل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل و
آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل ،عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و ...)
8- کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل.
9- ایفای نقش سیار قبل ازعمل:
- برقراری ارتباط و ارائه آموزش های لازم به بیمار
- کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی
- کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
- هدایت بیمار به تخت عمل - قراردادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد
و پوشش و حریم بیمار حفظ شود
- تنظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل
10- ایفای نقش سیار حین عمل:
- حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار - کمک به جراحان و پرستار
اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و ...
- بازنمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها
- پرب منطقه عمل
- شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از
استفاده
- کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل
- پیش بینی نیازمندیهای گروه جراحی و آماده نمودن آنها
- توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تأمین وضعیت جدید در جهت اصلاح تغییر بوجود
آمده
- نگهداری و جمع آوری نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روی ظرف حاوی نمونه و
فرستادن آن به آزمایشگاه بر طبق دستور العمل و دریافت رسید
- ثبت و کنترل زمانهای درخواست شده گروه جراحی مانند زمان تورنیکت
11- ایفای نقش سیار پس از پایان عمل:
کمک در پانسمان محل جراحی
- برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
- تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود

فايلها
شرح وظايف اتاق عمل.docx 14.262 KB