متون عمومي

امکانات و ملزومات :

خدمات پشتیبانی بخش هاى پاراکلینیک :

1.خدمات پشتیبانى اتاق عمل باید به صورت شبانه روزى در دسترس باشد مانند : تصویربردارى،آزمایشگاه،خدمات دارویى و بانک خون

2.یک سیستم برای بازبینى و ارا‍ئه گزارش تصاویر توسط یک تصویر بردار در طی 24ساعت،همراه با گزارش بالینى وجود دارد.

3.فهرست آزمایش هاى اور‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژانس و جدول زمان بندى پاسخ دهى آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهى تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موجود است.

4.امکان دریافت پاسخ آزمایش هاى اورژانسى در زمان معین مطابق با الزامات تعیین شده توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکى موجود است و در این خصوص کتبا" با آزمایشگاه توافق شده است.

ترالى اورژانس :

1.ترالى اورژانس مطابق آیین نامه ى وزارت بهداشت در دسترس بوده ، حداقل حاوى مواد ذیل است :

- دفیبریلاتور

- مانیتور قلبى ، پالس اکسى متر و امکانات پیس میکر موقت

- داروهاى اورژانس

- لوله ى هوایى در تمامى اندازه ها

- لوله تراشه براى نوزادان و بزرگسالان (یکبار مصرف)

- آمبوبگ مناسب براى کودکان و بزرگسالان

- لارنگوسکوپ با تیغه هایى در تمامى اندازه ها

- باترى و لامپ یدک براى لارنگوسکوپ

- تخته ى احیا (بک بورد) اطفال و بزرگسالان

- ساکشن

- کپسول اکسیژن و ملزومات ( پروآماده )

2.مستندات نشان مى دهد که پرستار مسئول از آماده،کامل و به روز بودن داروها و امکانات ترالى اورژانس،اطمینان حاصل مى نماید.

3.شواهد مستند نشان مى دهد که دفیبریلاتور / مانیتور در تمام اوقات آماده ى استفاده مى باشد.

امکانات :

1.شناسنامه ى دستگاه بیهوشى در دسترس است.

2.مدارکى براى عمر دستگاه بیهوشى، دردسترس است.

3.پایش تجهیزات مربوط به دستگاه نوار قلب،اکسیژن،دى اکسید کربن وفشارخون

4.لوله هاى آندو تراکیال ، لوله هاى هوایى و آمبوبگ تنفسى در اندازه هاى مختلف در دسترس است.

5.کیت لوله گذارى مجهز به آندوسکوپ فیبراپتیک،براى لوله گذارى مشکل موجود است.

6.ماسک صورت در تمامى اندازه ها موجود است.

7.کیت تراکئوتومى اورژانس موجود است.

8.اگر اعمال جراحى در خارج از حیطه ى اتاق عمل،مانند اتاق زایمان یا بخش هاى دیگر،انجام مِى شود،سرپرست بخشى که عمل در آنجا صورت مى گیرد باید مستنداتى را که نشان مى دهد تمام موارد بالا رعایت شده اند،تهیه نماید.

9.شواهدى براى زمان تمام ترکیب گاز و هوا ،وجود دارد(سیستم تحلیل گازهاى هوایى بازدمى)

10.تمام مقادیر بالا در یک فرم طراحى شده مناسب ثبت شده و به وسیله ى متخصص بیهوشى امضا مى گردد.

11.فرم ها در پرونده ى بیمار حفاظت مى شوند.

12.تمام دستگاه­ها داراى سیستم اخطار دهنده فشار و سیستم قطع کننده هستند.

13.مستندات نشان مى دهد که سلامت سیستم اخطار دهنده، قبل از القاى بیهوشى براى هر بیمار ، چک مى شود.

14.در بخش ریکاورى حداقل،امکانات ذیل وجود دارند:

- پرستاران / کاردان ها و کارشناسان بیهوشى آموزش دیده

- منبع اکسیژن

- توانایى پایش علائم حیاتى

- ساکشن

- تخت هاى سه شکن مخصوص ریکاورى

- امکانات گرمایشى

15.اتاق نگهدارى وسایل تمیز وجود دارد.

16.اتاق نگهدارى وسایل کثیف وجود دارد.

17.امکان رعایت شستن دست ها مطابق پروتکل مصوب وزارت بهداشت وجود دارد.

18.همه ى پریز هاى پی یو اس به وضوح مشخص هستند.

19.کارکنان ، امکانات و تجهیزات لازم براى ارائه ى مراقبت هاى مناسب را در اختیار دارند.

20.در رابطه با خطرات احتمالى ، مزایا و روش هاى جایگزین، به بیمار و خانواده اش و هرکسی که براى وى تصمیم گیرى مى نماید توضیحات ساده و قابل درک داده مى شود.

 

فايلها
امكانات و ملزومات اتاق عمل.docx 13.607 KB