متون عمومي

                                      برنامه پزشکان عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 
برنامه پزشکان عمومی درمانگاه آذر ماه 1394

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه بهمن ماه 1394

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه اسفند ماه 1394

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه فروردین ماه
1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه اردیبهشت ماه 1395

 برنانه پزشکان عمومی درمانگاه خرداد ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه تیر ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه مرداد ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه شهریور ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه مهر ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه آبان ماه 1395 

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه آذر ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه دی ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه بهمن ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه اسفند ماه 1395

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه تیر ماه 1396

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه مرداد ماه 1396

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه شهریور ماه 1396

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه مهر ماه 1396

 برنامه پزشکان عمومی درمانگاه آبان ماه 1396