انتظامات
                                                انتظامات بیمارستان امیرالمومنین(ع)

        شرح وظایف انتظامات


  نام : سعید
     
     نام خانوادگی: چگینی

    سمت: مسئول انتظامات بیمارستان

  نام: رضا

    نام خانوادگی: نظری

    سمت: انتظامات
 
 نام: قاسم

     نام خانوادگی: اینانلو

    سمت: انتظامات

 نام: بهروز

     نام خانوادگی: زمانی شاد

    سمت: انتظامات

 نام: ابوالفضل

      نام خانوادگی: کریمی

     سمت: انتظامات

 نام: اسماعیل

    نام خانوادگی: جهانخانی

   سمت: انتظامات

 نام: رسول

     نام خانوادگی: اینانلو

   سمت: انتظامات

 نام: هادی

     نام خانوادگی: محمدخانی

     سمت: انتظامات

 نام: محمد

      نام خانوادگی: حسینخانی

     سمت: انتظامات 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15