واحد تاسیسات
                                     واحد تاسیسات بیمارستان امیرالمومنین(ع)


 نام: کیومرث

    نام خانوادگی: کشاورز

  سمت: مسئول تاسیسات

 نام: حیدر

     نام خانوادگی: باقری

    سمت: فنی کار

 نام: محمد

   نام خانوادگی: خلج

 سمت: فنی کار

 نام: جعفر

   نام خانوادگی: احمدی

   سمت: فنی کار

 نام:

     نام خانوادگی: سلیمانی

    سمت: فنی کار

 نام:

    نام خانوادگی: حیدری

   سمت: فنی کار
آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی 212

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15