واحد نقلیه
                                       واحد نقلیه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 نام: ابوالفضل

    نام خانوادگی: اکراد چگینی

    سمت: مسئول نقلیه

 نام: مرتضی

    نام خانوادگی: علیمحمدی

   سمت: راننده

 نام: حمید رضا

    نام خانوادگی: فرج پور

    سمت: راننده

 نام: اکبر

    نام خانوادگی: نادریان

   سمت: راننده

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15