واحد خدمات
                                  واحد خدمات بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 
نام: یدالله

    نام خانوادگی: پاینبرد

    سمت: مسئول خدمات

 نام:

    نام خانوادگی:

   سمت:

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (226) واحد خدمات
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15