زیر ساخت های آموزشی
 تاریخ بازبینی این صفحه: آذر 1396 

مقدمه
تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.
اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در کنار حوزه های بهداشت و درمان نقشی پررنگ و اثرگذار خواهد بود. هرچند که تا به امروز نیز نظام آموزش عالی سلامت در کشور ما با بهره مندی از وجود حدود 18 هزار عضو هیئت علمی در بستر دانشگاه های علوم پزشکی، تربیت بیش از 180 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی بر عهده دارد که این خود در میان کشورهای منطقه کم نظیر است .
با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماریها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتماعی و فرهنگی و ... ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسو بوده و در همین راستا بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهای مرتبط قرار داده است.
این برنامه در قالب 11 بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد . یکی از این بسته ها، بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی می باشد که مشتمل بر4محور و 16 هدف به شرح ذیل می باشد.
 
بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی
ناظر به:
سیاست های دوازه گانه برنامه آموزش عالی سلامت
 
1-بستر سازی برای کمال و تعالی (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پسا تحریم
 
اهداف:
-ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
-راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
-جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش
 
 
 
 
2-نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd)
اهداف:  
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروه های مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
-ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
-افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی
 
3-طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
اهداف:
-طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکاناتی،تجهیزاتو فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها
 
4- تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
اهداف:
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی مسئول کمیته : آقای دکتر  محمدرضا ساروخانی  علی اکبر زاده
دکترای آزمایشگاه بالینی و دکتری بیوتکنولوژی
دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

 
کارشناس کمیته: خانم زهره داناصفهانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیکی:
tahavolamoozesh@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی:2531
سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir