آزمون ها
تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1396 

مقدمه

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.
اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در کنار حوزه های بهداشت و درمان نقشی پررنگ و اثرگذار خواهد بود. هرچند که تا به امروز نیز نظام آموزش عالی سلامت در کشور ما با بهره مندی از وجود حدود 18 هزار عضو هیئت علمی در بستر دانشگاه های علوم پزشکی، تربیت بیش از 180 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی بر عهده دارد که این خود در میان کشورهای منطقه کم نظیر است .
با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماریها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتماعی و فرهنگی و ... ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسو بوده و در همین راستا بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهای مرتبط قرار داده است.
این برنامه در قالب 11 بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد . یکی از این بسته ها، بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آمونهای علوم پزشکی می باشد که مشتمل بر4محور و 22 هدف به شرح ذیل می باشد.
 
 
بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
 
1-ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی
 
اهداف:
 • استانداردسازی سوالات آزمونها
 • استفاده از روشهای جدید نمره سازی
 • ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد.  
 • آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمونهای استاندارد
 • استفاده از بانک تست موسسات بین المللی سنجش
 • استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی
 • به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران
 
 
2-ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
 اهداف:  
 • -ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش
 • - ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
 • - آماده سازی فضای فیزیکی مناسب
 • - ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش
 • - تقویت سرمایه انسانی
 
3-تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید برمقاطع تحصیلات تکمیلی  
اهداف:
 • -ایجاد علاقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها
 • - هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهای پذیرش
 • - استاندارد سازی سوالات آزمونها(کتبی و شفاهی)
 • - ایجاد امکان  استفاده از سوالات سنجش توانمندی تصمیم گیری
 • - ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده ایشان است.
 • - ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلامت
 
4- طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش اموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی
اهداف:
 • تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صلاحیت پایان دوره
 • تدوین استانداردهای لازم برای اعتباربخشی مراکز برگزارکننده ازمون فوق الذکر
 • کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفه­ای
 • ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر 

مسئول کمیته :  اکرم شاهرخی  
کارشناسی ارشد  پرستاری
مربی و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
پست الکترونیکی:
a.shahrokhi@qums.ac.irکارشناس کمیته:  زهره داناصفهانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیکی:
tahavolamoozesh@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی:2531


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir