داخلی
عنوان توضیحات
نوع مرکز شهری
موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی البرز
انتهای ده متری امام خمینی (ره)
فاصله تا مرکز شهرستان واقع در مرکز شهرستان
ضریب محرومیت مرکز -
امتیاز -
جمعیت تحت پوشش مرکز -
نام خانه های بهداشت و فاصله تا مرکز -
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز -
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش 1
ساعات کاری مرکز 14:15 – 7:30
سال تاسیس -
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده -
تلفن مرکز 32248562 پذیرش-32249713
خدمات قابل ارائه در مرکز
سایر واحدهای فعال در مرکز