درمانگاه آنکولوژی (خون)
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 یزدان ظفری فوق تخصص خون و آنکولوژی شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2 مهدی چراغی فوق تخصص خون و آنکولوژی شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6