درمانگاه ریه
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدی فرض مهدی فوق تخصص ریه شنبه - پنجشنبه
2 مریم قرائتی فوق تخصص ریه سه شنبه - پنجشنبه
3
4
5
6