درمانگاه ریه
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدی فرض مهدی فوق تخصص ریه یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2
3
4
5
6