درمانگاه تغذیه
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 محمدرضا شیری شهسوار متخصص تغذیه یکشنبه - سه شنبه
2
3
4
5
6