درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 محمد رضا کاوه متخصص داخلی شنبه
2 سامیا ملک متخصص داخلی یکشنبه
3 پریسا السادات مدنی متخصص داخلی دوشنبه
4 علی شهسواری متخصص داخلی سه شنبه
5
6