هزینه خدمات قابل انجام در کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی
ردیف نام خدمت /نوع بیمه آزاد تامین اجتماعی
بیمه سلامت 

 
کمیته امداد 15%تخفیف وزارت بهداشت نیروهای مسلح
1 ویزیت فوق تخصص 160000 48000 48000 48000 - 48000
2 ویزیت متخصص 132000 39600 39600 39600 - 39600
3 اکو 877800 131670 131670 131670 131670 87780
4 تست ورزش 526680 79002 79002 79002 79002 52668
5 نوار قلب 92400 13860 13860 13860 13860 9240
6 نوار مغز  924000 138600 138600 138600 138600 92400
8 نوار عضله یک اندام 1155000 173250 173250 173250 173250 115500
9 نوار عضله دو اندام 1617000 245550 245550 245550 245550 161700
10 نوار عضله سه اندام 2079000 311850 311850 311850 311850 207900
11 نوا رعضله چهار اندام 2356000 353430 353430 353430 353430 235600
12 اسپیرمتری ساده 138600 20790 20790 20790 20790 13860