هزینه خدمات قابل انجام در کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی
ردیف نام خدمت /نوع بیمه آزاد تامین اجتماعی
بیمه سلامت 

 
کمیته امداد نیروهای مسلح
1 ویزیت فوق تخصص

178000

53400

53400

53400

53400

2 ویزیت متخصص

147000

44100

44100

44100

53400

3 اکو

767600

230280

230280

230280

76760

4 تست ورزش

547200

164160

164160

164160

54720

5 نوار قلب

96880

29064

29064

29064

9688

6 نوار مغز 

820000

246000

246000

246000

82000

8 نوار عضله یک اندام

1199600

359880

359880

359880

119960

9 نوار عضله دو اندام

1679200

503760

503760

503760

167920

10 نوار عضله سه اندام

2158800

647640

647640

647640

215880

11 نوا رعضله چهار اندام

2446800

734040

734040

734040

244680

12 اسپیرمتری ساده

144000

43200

43200

43200

14400