داروخانه
مسئول فنی داروخانه : دکتر فاطمه السادات حاجی سید جوادی(پزشک داروساز)  
تلفن : 33555054-028
داخلی :250
ایمیل : hospital.bahman@yahoo.com

واحد داروخانه مرکز از سال 94 راه اندازی شد و در حال حاضر مسئول فنی داروخانه خانم دکتر فاطمه السادات حاجی سید جوادی می باشند که به همراه دو کارشناس در شیفت صبح حضوری و عصر و شب بصورت آنکال حضور دارند  .