معرفی سرپرست واحد
     
                                         
" جناب آقای دکتر سیامک یعقوبی"
سرپرست واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی رجایی 
متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی،           CV

ایمیل:
 S.yaghoubi@qums.ac.ir  
تلفن:  02833335008
فکس: 02833359557

آدرس
قزوین، خیابان پادگان، مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی